Ambassade van België in Oeganda
Home Afwijzing aansprakelijkheid

Afwijzing aansprakelijkheid

Algemene disclaimer

Het Koninkrijk België en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het Koninkrijk België en alle partijen die via het systeem informatie verstrekken wijzen elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem of het gebruik, de nauwkeurigheid of de volledigheid van het op het systeem voorhanden zijnde materiaal of de voorhanden zijnde informatie, met inbegrip van elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zonder beperking.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het Belgisch Koninkrijk of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het Koninkrijk België dat of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het Koninkrijk België of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

 

Disclaimer Reisadviezen

De reisadviezen gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hierna FOD Buitenlandse Zaken genoemd, worden regelmatig aangepast aan de evolutie van de toestand in de betrokken bestemmingen en in ieder geval wanneer zich gebeurtenissen voordoen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid van de Belgische reizigers.

De aanpassingen worden door de FOD uitgevoerd na interpretatie van alle relevante informatie die de FOD kan bekomen via de middelen die tot haar beschikking staan.

Het reisadvies wordt opgevat als één van de informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te nemen aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadgeving, gepubliceerd als een dienstverlening aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te volgen.

De FOD verschaft geen individuele adviezen aan reizigers. De beslissing om de reis te ondernemen ligt uitsluitend bij de reiziger.

Aldus is het evident dat de reizigers zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen aangaande de gevolgen van hun beslissing om al dan niet naar de bestemming van hun keuze te vertrekken. De FOD Buitenlandse Zaken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schadegevallen die verband kunnen houden met de in dit reisadvies verstrekte informatie. Voor vragen in verband met de gevolgen van het annuleren van een reis dient u zich dan ook te wenden tot uw reisagent en/of reisverzekeraar.